Genbukan Honbu Dojo
Biographies of the Japanese Masters
Genbukan Master Instructors
Genbukan UK / World Dojo
Genbukan International Taikai
Kokusai Jujutsu Renmei Kohaku Dojo / Coming Soon
Kohaku Branch Dojo Websites / Coming Soon
Kohaku Dojo Gallery / Coming Soon
Genbukan on Youtube:
Genbukan Gikan Ryu Koppojutsu


Home Ninpo Genbukan Soke Kohaku Dojo Instructor Training Ninja Seishin Ninpiden Links